DESCRIPTION

Hotel HOÀNG NGÂN được xây dựng tại Hạ Long, Quảng Ninh với tổng số vốn 56 tỷ.

SUMMARY

  • Create: INSUMO
  • Client: Công ty cổ phần INSUMO - INSUMO JOINT STOCK COMPANY (INSUMO., JSC)
  • Skill: Công ty cổ phần INSUMO - INSUMO JOINT STOCK COMPANY (INSUMO., JSC)
  • Date: 22/5/2017
  • Socials: