KHU NGHỈ DƯỠNG MINH ANH

DESCRIPTION

Khu phức hợp Minh Anh được xây dựng tại thành phố Đà Nẵng với mức vốn đầu tư hơn 78 tỷ.

SUMMARY

  • Create: KHU NGHỈ DƯỠNG MINH ANH
  • Client: Công ty cổ phần INSUMO - INSUMO JOINT STOCK COMPANY (INSUMO., JSC)
  • Skill: Công ty cổ phần INSUMO - INSUMO JOINT STOCK COMPANY (INSUMO., JSC)
  • Date: 22/5/2017
  • Socials: